Cái ly tiếng Anh là gì

DATE: April 27, 2022

AUTHOR: editor

Từ tiếng Anh cho thủy tinh là gls, được phiên âm là thủy tinh. Cốc, thường được gọi là cốc hoặc cốc, là một vật chứa để rót hoặc uống chất lỏng. Bột, ngũ cốc, đường và các gia vị khác đôi khi được đựng trong cốc.

Thủy tinh, sứ, gỗ, nhựa, và nhiều loại vật liệu khác có thể được sử dụng để làm cốc. Bên cạnh đó, có rất nhiều loại ly và cốc được sử dụng để uống các loại đồ uống khác nhau như rượu vang, nước khoáng và sinh tố.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến ly.

Glass /gla:s/: cái ly, cốc.

Shot glass /ʃɒt ɡlɑːs/: Ly nhỏ dùng để uống rượu nặng.

Hurricane glass /ˈhʌrɪkən ɡlɑːs/: Ly dùng để uống sinh tố hoặc cocktail.

Cognac balloon /ˈkoʊnjæk bəˈluːn/: Ly uống rượu cognac.

Plastic cup /ˈplæstɪk kʌp/: Ly nhựa.

Mug /mʌɡ/: Cốc có quai.

Flute /flu:t/: Ly đế cao.

Water goblet /ˈwɔːtər ˈɡɒblət/: Ly uống nước.

Teacup /ˈtiːkʌp/: Tách uống trà.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến ly.

I’ll have a glass of red wine, please.

Vui lòng cho tôi một ly rượu vang đỏ.

I would like a cup of tea, please.

Vâng, tôi muốn một cốc trà.

Plastic cups are one of the causes of enviromental pollution.

Ly nhựa là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

The baby is holding a tomato shaped cup.

Đứa bé đang cầm cốc in hình trái cà chua.

web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.print3dforum.com/member.php/25936-phongkhamsaigonlist”> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://band.us/band/87245884”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://www.metooo.io/u/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://repo.getmonero.org/cuahangcamerasaigonlist”> web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/cuahangcamerasg”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web </ a> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/ctl/Profile/userId/237636/pageno/3/Default.aspx”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https: //www.watchfaces.be / forum / users / dichtiengnhatsaigonlist / “> web web web

CATEGORY: The knowledge Reef


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment:

Full Name: *

Email Address: *

Website: