Ngôn ngữ hoa của thời đại Victoria

DATE: April 27, 2022

AUTHOR: editor

Trong suốt những năm 1800, việc giải mã ý nghĩa độc đáo của các loài hoa đã trở thành một hoạt động phổ biến. Bất chấp các định nghĩa, gần như mọi ngôi nhà thời Victoria đều có một cuốn sách hướng dẫn để giải mã “ngôn ngữ”. Ý nghĩa của chúng dao động tùy thuộc vào người sở hữu chúng.
Hoa chủ yếu được sử dụng để truyền đạt những tình cảm không thành lời trong suốt thời đại Victoria. Hoa có thể được sử dụng như một câu trả lời “có” hoặc “không” trong một diễn ngôn im lặng. Nếu đối phương có bông hoa trong tay phải, câu trả lời “có” được hiểu là; nếu anh ta cầm nó trên tay trái, xin chia buồn vì bạn đã trở lại “vòng thua”.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

CATEGORY: The knowledge Reef


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment:

Full Name: *

Email Address: *

Website: